THÔNG TIN

Sunday services:

Come worship with us!

Adult Sunday School: 9:30 am - 10:20 am

Vietnamese Service: 10:30 am - 12:00 pm

Children & Youth Groups: 10:45 am

Friday activities:
Friday activities:

Youth group worship practice: 7:00 pm - 7:50 pm

Youth group Bible study: 8:00 pm - 9:00 pm

Adult Bible study: 8:00 pm - 9:00 pm

Saturday mornings:

Men's Bible discussion - 9:00am at Starbucks around city

Contact us

(505) 440- 5416

mstthai@gmail.com

Address

515 Ash St SE, Albuquerque, NM 87106

Giúp chúng tôi cải tiến sự phục vụ

ĐỊA CHỈ

515 Ash St SE, Albuquerque, NM 87106

SINH HOẠT CHÚA NHẬT

Trường Chúa Nhật: 9:30 am - 10:20 am

Lễ Thờ Phượng: 10:30 am - 12:00 pm

Các Lớp Thanh Niên & Thiếu Nhi: 10:45 am

LIÊN HỆ

(505) 440- 5416

mstthai@gmail.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2019 by ​Hội thánh Tin Lành Báp-tít​ Albuquerque