Hội thánh thân chào quý đồng hương sinh sống tại Albuquerque, NM hay đến từ các nơi khác.  Thân mời quý vị cùng đến thờ phượng với chúng tôi vào mỗi sáng Chúa nhật lúc 10:30am.

 

Chúng tôi tin sự cứu rỗi chỉ đến từ Ðức Chúa Jêsus Christ.  Chúng ta được cứu nhờ ân sủng từ Đức Chúa Trời, chứ không phải qua công đức và việc lành.

Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời hằng sống và tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết ý chỉ và mục đích của Đức Chúa Trời cho loài người, và giải thích về chương trình cứu rỗi qua Ðức Chúa Jê-sus Christ cho nhân loại. Chỉ qua sự hiểu biết lời Kinh Thánh, chúng ta mới có một đời sống vui thỏa và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Mục đích của hội thánh là chia sẻ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ðức Chúa Jêsus Christ cho đồng bào vùng Albuquerque và những nơi khác.

 

THÔNG BÁO

Mến Chào Tín Hữu và Quí Khách,

Bắt đầu từ Chúa nhật 17 tháng 05, 2020, Hội Thánh đã nhóm lại thờ phượng tại cơ sở vào mỗi sáng Chúa nhật lúc 10:30am. Tuy nhiên số người nhóm tại cơ sở còn giới hạn theo chỉ số 25% ấn định bởi tiểu bang. Tất cả các sinh hoạt khác của hội thánh vẫn còn nhóm trên mạng tuyến. Xin bấm vào phần "Đọc Thêm" để biết chi tiết về cách nối mạng cho các sinh hoạt khác của hội thánh.

Hội thánh khuyến khích những người từ 65 tuổi trở lên hay đang có tình trạng sức khỏe kém có thể tham gia chương trình thờ phượng mỗi Chúa nhật qua YouTube bằng cách bấm vào phần "Xem Trên Mạng". 

Quí vị cũng có thể theo dõi sinh hoạt Hội Thánh qua Instagram:

https://www.instagram.com/vietchurch_nm/